,

اخلاق ربانی – مبانی علم اخلاق

12,000 تومان

موضوع و غایت علم اخلاق

در انبار موجود نمی باشد

دسته: ,

فهرست مطالب این کتاب به شرح ذیل می باشد:

سخن مؤسّسه

مقدّمه

جلسۀ اوّل

ضرورت پای‌بندی به مکتب

تعریف انسان مکتبی

روش بحث حضرت‏ استاد(ره)

جایگاه اخلاق در مکتب اسلام

نظریۀ اوّل دربارۀ جایگاه اخلاق

نظریۀ دوم دربارۀ جایگاه اخلاق

نقد نظریّۀ اوّل و دوم

اشاره به فهرست مطالب در این بحث

وظایف اصولی انبیای الهی(ع)

اهمّیت ترتیب وظایف انبیا(ع)

ماجرای درخواست حضرت‏ ابراهیم(ع)

درخواست‏‌های حضرت‏ ابراهیم(ع)

پاسخ خدا به حضرت‏ ابراهیم(ع)

جمع‏‌بندی مباحث

جلسۀ دوم

مروری بر مباحث گذشته

اهمّیت مسئلۀ امامت

درخواست حضرت‏ ابراهیم(ع) درخصوص امامت

پاسخ خداوند متعال

دلیل ردّ شدن کلّیت درخواست حضرت‏ ابراهیم(ع)

بررسی بیان حضرت‏ ابراهیم(ع)

جایگاه تزکیه در طرح کلّی مأموریت انبیا(ع)

توجیه بیان حضرت‏ابراهیم(ع)

نکاتی پیرامون تزکیۀ نفس

روش انبیا(ع) در تزکیۀ انسان‏ها

توضیحی پیرامون انسان

حالات روح انسان

حالات زودگذر

حالات دیرگذر

تعریف خُلق

بررسی حالات روح در علم اخلاق

انسان سعید و شقیّ

جلسۀ سوم

مروری بر ماجرای درخواست حضرت‏ ابراهیم(ع)

دلیل ردّ درخواست حضرت‏ ابراهیم(ع)

تعلیم خدا به حضرت‏ ابراهیم(ع)

نقش‏‌پذیری روح انسان

اسباب نقش‏‌پذیری روح

ابتدای آفرینش روح

ویژگی عمل و گفتار در این عالم

قابلیّت روح در جمع‏ کردن آثار گفتار و کردار

اثر ارتباط روح با عوالم وجود

تناسب حالات انسان با روح

تناسب روح با عوالم

چگونگی ایجاد ملکه برای روح

تناسب اعمال با عوامل وجود

تأثیر تکرار در ایجاد ملکه

تأثیر تکرار در تخریب روح

کیفیّت کیفر و پاداش در روز قیامت

چیستی طبیعت ثانویّه

مقدّمه

بیان نظریّۀ اوّل

بیان نظریّۀ دوم

نقش ملکات در کیفر و پاداش

کیفیّت کیفر و پاداش در بیان قرآن

راه‏های درک‏ کردن عوامل وجود

۱. تزکیه و تبعیّت از روش نبیّ

۲. تزکیه به‏وسیلۀ تعریف ولایی

۳. مرگ

جلسۀ چهارم

جایگاه فطرت در نقش‏‌پذیری روح

ادراک متفاوت در عوالم

منشأ ادراک اعمال عبادی

توضیحی پیرامون تناسب اعمال با عوالم

دو چهره بودن نفس

انگیزۀ اولیای‏ الهی از انجام اعمال عبادی

حقیقت پاداش و کیفر در قیامت

ویژگی‏‌های عالم آخرت در روایات

ویژگی‏‌های عالم آخرت در آیات

تعریف رابطۀ قراردادی

تعریف رابطۀ عِلّی

رابطۀ بین عمل و جزا در قیامت

معنای رابطه

عینیّت جزا با اعمال

مثالی برای تمثّل اعمال در دنیا

نتیجۀ تزکیۀ نفس در آخرت

گناه موقّت، امّا عذاب دائم

جهنّم مظهر رحمت الهی

ذکر توسّل

جلسۀ پنجم

کلّیاتی پیرامون فضایل و رذایل

معنای فضایل و رذایل

اهمّیت فضایل و رذایل

حکم عقل دربارۀ فضایل و رذایل

ضرورت تقدّم تخلیه بر تحلیه

تقدّم تخلیه در مسائل اصول اعتقادی

روند شناخت انسان نسبت‏به مسائل

تقدّم تخلیه در مسائل جسمانی

شناخت اجمالی و تفصیلی

منشأ تفاوت مؤمن و کافر

اوّلین مأموریت انبیا(ع)

مأموریت دوم و سوم انبیا(ع)

لزوم تزکیه

ملاحظات فهم قرآن

ضرورت تزکیه برای شناخت جهان

معنای حکمت

تنها راه شناخت جهان

ضرورت برطرف کردن حُجُب

ضرورت مزکّی بودن برای تزکیۀ دیگران

بیان امام‏ علی(ع) در زیربنایی بودن تزکیه

جلسۀ ششم

جایگاه و ارزش علم اخلاق

معیار ارزش‏‌گذاری علوم

موضوع و غایت علم اخلاق

جایگاه علم اخلاق

طرح بحث

بیان سه نظریّه

منشأ پیدایش ملکات روحی

توضیح و نقد نظریّۀ اوّل

اسباب پیدایش خُلق

توضیح نظریّۀ سوم

اثبات تغییرپذیری خلق و خو

برهان عقلی در اثبات ذاتی نبودن خلق و خو

اثبات عدم تغییرپذیری امور ذاتی

تفاوت انسان‏‌ها در تزکیۀ نفس

جمع‏‌بندی مباحث

حدود تزکیۀ نفس

زمان تزکیۀ نفس

توضیحی پیرامون تزکیۀ نفس

برگشت‏‌پذیری رذایل اخلاقی

جلسۀ هفتم

مجرّد بودن نفس و روح

معنای تجرّد

ابزار عملکرد روح

عملکرد قوّۀ عقلیّه

عملکرد قوّۀ غضبیّه

قوای اصلی روح

فایدۀ قوای چهارگانه

عملکرد قوّۀ شهویّه

عملکرد قوّۀ وهمیّه

فایدۀ قوّۀ غضبیّه

فایدۀ قوّۀ شهویّه

فایدۀ قوّۀ وهمیّه

تمثیلی برای معرّفی قوا

فایدۀ قوّۀ عقلیّه

کنترل مقدار مصرف نیرو

کنترل موقعیّت مصرف نیرو

کنترل کیفیّت مصرف نیرو

نقش عقل در کنترل قوا

برقراری عدالت داخلی

استفادۀ از قوا علیه یکدیگر

چگونگی کنترل قوّۀ وهمیّه

لزوم برقراری عدالت داخلی

جنگ داخلی و دائمی

ویژگی حاکم اسلامی

دلیل شرافت انسانی

انواع روح نسبت‏ به جنگ داخلی

جلسۀ هشتم

بررسی قوای ادراکی و تحریکی

مبادی قوای ادراکی و تحریکی

راه ایجاد عدالت درونی

ضرورت کنترل قوای ادراکی و تحریکی

حالات قوّۀ شهویّه

حالات قوّۀ غضبیّه

نتیجۀ کنترل قوای ادراکی و تحریکی

ایجاد عدالت داخلی

درک حقایق عالم

نقش عقل در سعادت انسان

ضایعه آفرینی عدم کنترل قوا

پاسخ‌گویی عقل به طلب بی‏نهایت

تأثیر اعمال بر قوای درونی

تأثیر به فعلیّت رسیدن قوا بر چهرۀ انسان

نقش انسان در ساختن چهرۀ خود

دلیل تأکید اسلام بر اعمال

انسان، مجموعه‏‌ای از عوالم

سخت بودن انسان شدن

جلسۀ نهم

بی‏‌نهایت طلبی انسان

کاذب‏بودن اندازه‏‌گیری موقّت

متعَلَّق طلب بی‏نهایت

توضیحی دربارۀ دو چهره بودن انسان

اثر برقراری عدالت روی قوا

متأثّرشدن قوا

معنای برقراری عدالت

حدود مشخّص برای قوا

منظور از هدف‏‌دار بودن خلقت

هدف خلقت انسان

اهمّیت قوّۀ عقلیّه

معنای اعتدال بین قوا

بررسی لذّت‏‌های انسان

لذّت قوّۀ غضبیّه

لذّت قوّۀ شهویّه

لذّت قوّۀ وهمیّه

لذّت قوّۀ عقلیّه

شناخت کمال و لذّات اصیل

منشأ ادراک لذّات

کمال همیشگی است

کمال امری وجودی است

کمال نبودن مسائل شهوی

کمال نبودن رفع کمبودها

شناخت کمال فطری است

کمال بودن «معرفت»

وظیفۀ انسان در این عالم

انواع افراد مذهبی

تعریف انسان بافضیلت

گروه اوّل

گروه دوم

بافضیلت‏‌ترین انسان‏ها

جلسۀ دهم

چیستی خیر و سعادت

انواع خیر

تعریف سعادت

کامل‏‌ترین معنای خیر و سعادت

بالاترین مراتب سعادت و کمال

هدف از تهذیب نفس

معنای خدا گونه شدن

عبادی شدن تمام حرکات

نهایت سعادت انسان

انواع پرستش

راه رسیدن به سعادت نهایی

اثر محبوب خدا شدن

تزکیۀ نفس به‏ طور کلّی

قطع تعلّقات مادّی

بیان نظریّات راجع‏ به حقیقت سعادت

۱. زهد و ترک دنیا

۲. عقل و علم

۳. محبّت

ضرورت بنای اخلاق بر وحدت محبّت

معنای وحدت عدالت

مبنای ایجاد کلّ عالم

کارا بودن محبّت

جلسۀ یازدهم

مروری بر مباحث گذشته

مبادی صدور فعل

پایه‏‌گذاری مسائل اخلاقی بر مبنای محبّت

اهتمام اسلام به مسئلۀ محبّت

تحریک عواطف در عبادات

ضرورت رعایت ترتیب در تربیت قوای درونی

سیر طبیعی انسان

سوء استفاده از سیر طبیعی انسان

بهترین ترتیب برای تزکیه

تقدّم حفظ فضایل موجود بر دفع رذایل

سیر بحث در اخلاق عملی

اهمّیت «انتخاب همنشین» برای حفظ اعتدال موجود

اثرپذیری ناخودآگاه روح

توضیحی پیرامون هدف خدا از خلقت

جلسۀ دوازدهم

ضرورت حفظ صحّت موجود

حفاظت از فضایل

دلیلی دیگر بر اهمّیت انتخاب همنشین

حفاظت از اعتدال

مشترکات انسان‏ها

راه‏‌های تأثیرگذاری در مصاحبت و معاشرت

۱. حالت وجودی

۲. گفتار

۳. کردار

بهترین همنشین در بیان پیامبر(ص)

ضرورت پرهیز از مجالست با اشرار

تمایل انسان به شرّ

تأثیر اشرار

ضرورت تقویت کردن فضایل موجود

آسان بودن تحصیل رذایل

تأثیر موقعیّت‏‌ها بر تحریک قوا

ضرورت پرهیز از تحریک کردن شهوت و غضب

ضرورت تنبیه و تربیت کردن نفس

منشأ فوران شهوت

راه تنبیه‏ کردن نفس

ضرورت تفکّر قبل از عمل

جلسۀ سیزدهم

انواع معاشرت‏‌های انسان با دیگران

۱. روابط کاری

۲. روابط رفاقتی

حدود رفتارها در روابط

تأکید اسلام بر روابط سازنده

تأکیدی بر تفکّر کردن قبل از عمل

از همان ابتدا مراقب باشید

سفارش پیامبراکرم(ص)

بیان امام‏ علی(ع)

تأثیر حبّ‏به ذات

ضرورت تفحّص کردن در عیوب خود

۱. کمک خواستن از دوستان

۲. توجّه به عیب‏جویی دشمنان

۳. تفحّص عیوب مردم در خود

اثر اشتغال به عیوب خود

۴. محاسبۀ نفس

رذایل قوّۀ عقلیّه

رذایل قوّۀ غضبیّه

توضیحی پیرامون رذایل مربوط‏ به قوا

رذایل قوّۀ شهویّه

رذایل مشترک دو قوّه

منشأ پیدایش رذایل اخلاقی

۱. عدم رعایت اعتدال در کمّیت

۲. عدم رعایت اعتدال در کیفیّت

تطبیق بحث با قوّۀ غضبیّه

تطبیق بحث با قوّۀ شهویّه

تطبیق بحث با قوّۀ عقلیّه

کتاب‌نامه

فهرست آیات

فهرست روایات

فهرست نمایه

فهرست اشعار

مروری بر زندگی‎نامۀ حضرت‎ استاد(ره)

دربارۀ مؤسّسۀ مصابیح‎الهُدیٰ

 

گروه سنی

زبان

فارسی

قطع

نوع جلد

چندرنگ

نوع کاغذ

تحریر

نوبت چاپ

1

تعداد صفحه

248

شابک

9786006940007

نویسنده

حضرت آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اخلاق ربانی – مبانی علم اخلاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + دو =

سبد خرید