,

اخلاق ربانی – تأدیب عقل

12,000 تومان

بحث از عقل و حیطۀ عملکرد آن

در انبار موجود نمی باشد

دسته: ,

فهرست مطالب این کتاب به شرح ذیل می باشد:

مقدّمه

کارکردهای قوای نفسانی انسان

انواع قوا در انسان

نقش قوّۀ عاقله

نقش مثبت قوّۀ شهوبّه

نقش قوا در انسان

تقسیم‌بندی قوّۀ وهمیّه

کارکرد مثبت قوّۀ غضبیّه

جزء اوّل قوّۀ وهمیّه، واهمه است

جزء دوم قوّۀ وهمیّه، خیال است

جزء سوم قوّۀ وهمیّه، متخیّله است

نقش مثبت قوّۀ وهمیّه

نقش تخریبی شهوت در نفس انسان

مصداقی از قوّۀ شهویّه و غضبیّه بدون مرز

نقش تخریبی قوای مذکور

مصداقی از قوّۀ وهمیّه بدون مرز

تشبیه علمای اخلاق از نفس بشر

صورت ملکوتی قوا

صورت ملکوتی قوّۀ شهویّه

صورت ملکوتی قوّۀ غضبیّه و وهمیّه

نقش قوّۀ وهمیّه بر دو قوّۀ شهویّه و غضبیّه

نقش قوّه عقلیّه در انسان

عملکرد عقل در جلوگیری از فوران سایر قوا

معنای هواهای نفسانی

تفاوت انسان با ملائکه

تزکیه نفس تنها راه رستگاری انسان

نمونه‌ای از تأثیرپذیری قوا

حالت انسان در رابطه با قوا

تأثیر صبر بر قوا

معنای صبر در قوای شهویّه، غضبیّه و وهمیّه

مقدّمه ای در باب خلقت نفس

چگونگی خلقت نفس

دو چهره بودن نفس انسان

بررسی نفس انسان از لحاظ ذات و فعل

وحدت نفس در عین کثرت قوای آن

اسامی مختلف قوای نفسانی بر اساس کاربردهای مختلف آن‌ها

فطرت و غریزه

فطرت به معنای عامّ و خاصّ آن

جلسۀ اوّل

فهرست مباحث قوّۀ عاقله

بررسی عقل و انحراف آن

۱. توجّه به زشتی این حالت

۲. توجّه به اثر سوء این حالت بر عاقبت

راه علاج قوّۀ عاقله

۳. توجّه به روش متفکّرین

آفات دقّت در مسائل شرعی و راه علاج آن

ریشۀ وسواس و راه علاج آن

معرّفی جهل بسیط

مرتبۀ خوب جهل بسیط

جهل بسیط و راه معالجۀ آن

راه‏‌های معالجۀ جهل بسیط

جهل مرکّب و منشأ آن

معرّفی جهل مرکّب

منشأ جهل مرکّب

راه علاج کج‏‌فکری و سستی استدلال

۱. مراجعه به علوم عقلی

۲. توجّه به استدلالات بزرگان

راه علاج تعصّب عقیده

یک شاهد تاریخی

جلسۀ دوم

مقدّمه

معنای شک

نقش عقل در ایجاد شکّ، ظنّ و یقین

راه سنجش باورهای قلبی

انواع شکّ و منشأ ایجاد آن

راه‏کارهایی برای معالجۀ «شکّ»

۱. توجّه به اثر تخریبی شکّ بر یقین

۲. توجّه به مذموم بودن شک

۳. توجّه به قضیّۀ تناقض

۴. تهذیب نفس

عواقب بد اندیشی

معنای ارتیاب

اثر تخریبی ارتیاب

نتیجۀ ارتیاب و شک

راه رهایی از شک

جلسۀ سوم

تفاوت میان شکّ و جهل بسیط

مقدّمه

تعریف یقین

تعریف شُبهه

ملاک یقین

فرق میان علم و یقین

ارزش یقین و متعلّق آن

ملاک ارزش‌مندی یقین

رابطۀ یقین و ایمان

کارکرد یقین

آثار یقین بر اعمال انسان

آثار یقین بر روح انسان

۱. آرامش روحی

۲. عدم التفات به غیر الله

۳. راضی‏شدن به رضای الهی

۴. بی‏باکی برای خدا

۵. عدم رضایت به سَخَط الهی

جلسۀ چهارم

آثار دیگر یقین برای اهل یقین

۶. خشوع دائمی

۷. توجّه کامل به خدا

۸. توجّه دائمی به حضور خدا

۹. توجّه به نظارت خدا بر اعمال

۱۰. تلاش دائمی برای تهذیب

۱۱. توجّه کامل به نعم الهی

۱۲. ابتهاج قلبی به خاطر وعده‏‌های الهی

۱۳.تسلیم امر الهی

۱۴. بزرگ دانستن مرگ

۱۵. پست شمردن امور دنیایی

۱۶. شوق و اُنس به خدا

۱۷. مُستجاب الدعوه

۱۸. اهل کرامت

ضرورت تأثیرگذاری علم بر قلب

اشاره‏ای به مقام امیرالمؤمنین(ع)

ذکر توسّل

جلسۀ پنجم

بررسی مراتب یقین

مرتبۀ اوّل یقین

مرتبۀ دوم یقین

مرتبۀ سوم یقین

مرتبۀ چهارم یقین

جذّابیت امام‏ علی(ع)

ذکر توسّل

جلسۀ ششم

مروری بر مباحث گذشته

مرتبۀ اصل مقتضی

اصول و مقدّمات تحصیل یقین

تعریف اصل عدم مانع

تعریف اصل جهت‏یابی

تعریف اصل مقابله

رعایت اصل مقتضی نسبت‏به روح

رعایت اصل عدم مانع نسبت‏به روح

رعایت اصل جهت‏یابی نسبت‏به روح

رعایت اصل مقابله نسبت‏به روح

مقدّمه

انواع شرک

۱. مرتبۀ اوّل توحید فعلی

مقابلۀ توحید فعلی با شرک

۲. مرتبۀ دوم توحید فعلی

۳. مرتبۀ سوم توحید فعلی

۴. مرتبۀ چهارم توحید فعلی

جمع‏‌بندی

جلسه هفتم

دعا ثمرۀ توحید در فعل

اقسام توحیدی فعلی

مروری بر اقسام توحید در فعل

زیر بنای توکلّ

آفت توحید در فعل

اهمّیت و جایگاه توکّل

تفاوت مراتب اولیای‏ الهی(ع)

ذکر توسّل

جلسۀ هشتم

مقدّمه

جایگاه بحث

آسیب‏‌پذیری یقین

ویژگی قلب انسان

معنای خواطر

انواع خواطر و مبادی آن

تعریف وسوسه و الهام

اسباب وسوسه و الهام

وسوسه و الهام در بیان پیامبر اکرم(ص)

وسوسه و الهام در قرآن‏ کریم

انواع خطورات رحمانی و شیطانی

نقش انسان در مقابل خطورات رحمانی و شیطانی

جلسۀ نهم

اهمّیت و ضرورت توبه در شب قدر

ضرورت قدرشناسی فرصت‏‌ها

اوّلین گام خودسازی

اوّلین گام در شب قدر

۱. خلوص در توبه

حقیقت توبه و شرایط اساسی آن

۲. علم به توبه‏‌پذیر بودن خدا

۳. اقرار به گناهان

حقیقت حُسن ظنّ بالله

۴. حُسن ظنّ بالله

ناامید شدن از رحمت الهی

حساب‌رسی توسّط کریم

وسعت مغفرت الهی

محبّت الهی به بندگان

تأثیر انابه و توسّل در توبه

ذکر توسّل

جلسۀ دهم

مروری بر مباحث گذشته

موج‏‌سازی قوای درونی برای قلب

محلّ درگیری دو موج

چگونگی غلبۀ یک موج بر دیگری

چگونگی درگیری دو موج و غلبۀ آن‏ها

بررسی تعدّد مرکز پخش امواج

تعدّد مرکز پخش امواج شیطانی

عدم تعدّد مرکز پخش امواج رحمانی

توصیف امواج توسّط پیامبراکرم(ص)

مرکزیّت قوا در پخش امواج

فرستندۀ امواج الهی

وظیفۀ انسان در برخورد با امواج

ضرورت تشخیص وظیفه

جایگاه مکتب در تشخیص وظیفه

رفتار امام‏ علی(ع) در تشخیص موقعیّت

ضرورت تشخیص حدود قوای درونی

جلسۀ یازدهم

مروری بر مباحث گذشته

بررسی تعابیر سُبُل و سبیل در قرآن‏ کریم

معالجۀ وساوس با اعمال قلبی و تفکّر

شکل پیداکردن دل با امواج

۱. توجّه به عواقب اخروی

۲. توجّه به ثواب اخروی

۳. مقایسۀ سختی دنیا با آخرت

۴. توجّه به ملکیّت خدا

۵. پناه‏ بردن به موج رحمانی

معالجۀ وساوس با اعمال خارجی

1. اشتغال به‏ کار

2. پناه بردن به ذکر زبانی

جلسۀ دوازدهم

بررسی انواع صورت‏‌های ذهنی

استحقاق عقاب و پاداش صورت‏‌های ذهنی

ضرورت پیگیری نکردن فلسفۀ احکام

راه نفوذ شیطان

جایگاه تعقّل در اسلام

تطبیق با یک مثال

حدود تعقّل

راهکار انحراف جامعۀ مذهبی

استحقاق عقاب و پاداش اعمال قلبی و خارجی

پاداش نیّت خیر و عمل به آن

۱. انصراف از گناه به‏ خاطر خدا

۲. انصراف از گناه برای غیر خدا

۳. ارتکاب گناه

تذکّری در خصوص آخرین شب جمعۀ ماه رمضان

جلسۀ سیزدهم

مروری بر چند تذکّر

قابل جمع نبودن موج رحمانی و شیطانی

خالی نبودن قلب از موج رحمانی و شیطانی

معنای غفلت در مکتب اسلام

۱. تحقّق بخشیدن در خارج

۲. متذکّر شدن از درون

راه‏های معالجۀ غفلت

۳. تفکّر در صُنع الهی

معنا و حقیقت تفکّر و تدبّر

مبادی تفکّر

مقصد تفکّر

توجّه خاصّ اسلام به تفکّر

زنده‏ کنندۀ قلب

آثار تفکّر و سیر باطنی

پاک‏ کنندۀ گناهان و افزایندۀ علم

حقیقت عبادت

موجبات سیر کمالی

مراتب تفکّر و حدود آن

جلسۀ چهاردهم

بررسی مجاری تفکّر

موجودات قابل شناخت و غیر قابل شناخت

انواع موجودات قابل شناخت

معنای آیات آفاقی و انفسی

انواع موجودات قابل شناخت با حسّ ظاهری

خلاصۀ مجاری تفکّر

اهمّیت و ضرورت معرفت نفس

اوصاف اهل تفکّر

نحوۀ رفتار افراد غیرمکتبی

نحوۀ رفتار افراد مکتبی

دستورالعملی برای متذکّر شدن

جلسۀ پانزدهم

مقدّمه

جایگاه بحث

حُسن کارکرد قوّۀ وهمیّه

سوء کارکرد قوّۀ وهمیّه

نقش قوّۀ وهمیّه در ایجاد رذایل قوّۀ عقلیّه

معنای مکر و حیله

تفاوت ذکاوت با مکر و حیله

مراتب مکر و حیله

شاهدی بر رذیله‏ بودن مکر و حیله

سیرۀ عملی امام‏ علی(ع) در برخورد با مکر و حیله

راه‏‌های معالجۀ مکر و حیله

۱. توجّه به رذیله بودن مکر و حیله

۲. توجّه به عقاب دنیایی

جلسۀ شانزدهم

ادامۀ راه معالجۀ مکر و حیله

۳. توجّه به ضدّ مکر و حیله

۴. تفکّر قبل از عمل

حدود مکر و حیله در جنگ

اولویّت عدالت درونی بر بیرونی

ضرورت برپایی عدالت بیرونی

اولویّت ارسال رُسُل

اجرای عدالت بیرونی توسّط مردم و حکومت

ملاک‏ شناسایی اهل ایمان

هدف از عدالت بیرونی

چگونگی برقراری عدالت ریشه‏‌ای

ضرورت عمل‏کردن به مفاهیم اخلاقی

کتاب‌نامه

فهرست نمایه

مروری بر زندگی‎نامۀ حضرت‎ استاد(ره)

دربارۀ مؤسّسۀ مصابیح‎الهُدیٰ

 

گروه سنی

زبان

فارسی

قطع

نوع جلد

چندرنگ

نوع کاغذ

تحریر

نوبت چاپ

1

تعداد صفحه

338

شابک

9786006940007

نویسنده

حضرت آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اخلاق ربانی – تأدیب عقل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 1 =

سبد خرید