ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌

بسياري‌ از كارهاي‌ كشاورزي‌ كه‌ در قديم‌ با دست انجام‌ مي‌شد، امروزه‌ به‌وسيلة ماشين‌ انجام‌ مي‌شود. ماشين‌آلات‌ انجام‌ كارها را بسيار آسان‌تر مي‌كنند. ابزارآلات‌هاي اولية‌ كشاورزي‌ بسيار ساده‌ بودند؛ از قبيل‌ بيل‌ها و گاوآهن‌هاي‌ كوچك‌ كه‌ براي‌ برگرداندن‌ خاك‌ به‌كار مي‌رفتند؛ يا داس‌ها كه‌ براي‌ درو كردن‌ محصول‌ (گندم‌) به‌كار مي‌رفتند. امروزه‌ ماشين‌آلات‌ پيچيدة‌ كشاورزي ‌تقريباً تمام‌ كارهاي‌ زراعي‌ را انجام‌ مي‌دهند؛ از دوشيدن شير گاوها گرفته، تا سم‌پاشي علف‌هاي‌ هرز.
صرفه‌ جويي‌ در وقت‌ و كار
يكي‌ از مهم‌ترين‌ ماشين‌آلات‌ كشاورزي‌، تراكتور است‌. تراكتور ماشين‌ پر قدرتي‌ با چرخ‌هاي‌ بزرگ‌ است‌ كه‌ براي‌ كشيدن‌ ساير ماشين‌آلات‌ و حمل‌ بارهاي‌ سنگين‌ به‌كار مي‌رود.
كشاورزان‌ قبل‌ از بذرافشاني‌، زمين‌ را با دقت‌ آماده ‌مي‌سازند؛ يعني‌ ابتدا به‌وسيلة شخم،‌ خاك‌ را برمي‌گردانند. اين‌ عمل‌، علف‌هاي‌ هرز را مدفون مي‌سازد. سپس تكه‌هاي‌ بزرگ‌ خاك‌ را كه‌ از مرحلة ‌شخم‌ باقي‌ مانده‌، به‌وسيلة‌ شخم‌زن‌ يا كلوخ‌شكن‌، خرد مي‌كنند. بعد به‌وسيلة‌ ماشين‌ بذر كار، تخم‌ها را در شيارهاي‌ طولاني‌ و مستقيم‌ مي‌كارند و همزمان‌، آن‌ها را با خاك‌ مي‌پوشانند. ماشين‌آلات‌ ديگري‌، كود يا سموم‌ دفع‌ آفات‌ را در مزرعه‌ مي‌پاشند. همة اين ‌ماشين‌آلات‌ به‌وسيلة‌ تراكتور كشيده‌ مي‌شوند.
ماشين‌هاي‌ مخصوصي‌ براي‌ درو كردن‌ انواع ‌مختلف‌ محصول‌ مانند رازك‌، نخود و سيب‌زميني ‌ساخته‌ شده‌ است‌. كمباين‌، محصولاتي‌ مانند گندم‌ را درو و دانه‌ را از ساقه‌ جدا مي‌كند. ماشين‌آلات ‌ديگري‌ وجود دارد كه‌ محصول‌ را بعد از درو و انبارشدن‌ خشك‌ و خرد مي‌كنند و به‌صورت‌ خوراك‌ براي دام‌ها درمي‌آورند.

در سال‌ 1826م‌ اولين‌ ماشين‌ دروگرعملي‌ و مناسب به وسيلة پدر روحاني «پاتريك بِل» طراحي شد.
در سال‌ 1902، اولين‌ تراكتور بنزيني‌ به‌نام‌ «ايوِل‌» ساخته‌ شد.

👇 اين يك‌ دستگاه‌ شخم‌زني‌ است كه ‌به‌وسيلة تراكتور كشيده ‌مي‌شود. كارد گاو آهن‌ زمين‌ را مي‌شكافد، خيش‌ خاك‌ را بالا مي‌آورد و خاك‌ برگردان‌، خاك را برمي‌گرداند.

 

👇 اين كمباين، ساقه را مي‌بُرو و دانه را از كاه جدا مي‌كند


بخشی از کتاب دانشنامه آکسفورد، علم و تکنولوژی از انتشارات پیام بهاران

صفحه 106