دُرنا

درنا پرنده‌ای‌ است‌ با پاهای‌ بلند و گردن‌ دراز که‌ در مردابها و رودخانه‌ زندگی‌ و از دانه‌، میوه‌ و ماهیها تغذیه‌ می‌کند. این‌ پرنده‌ دارای‌ صدایی‌ بسیار بلند است‌، به‌ طوری‌ که‌ از فاصلۀ‌ دور می‌توان‌ این‌ صدا را شنید. گونه‌های‌ بزرگ‌ این‌ پرندگان‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ پرواز می‌کنند. “درناهای‌ فریاد زنِ”  آمریکای‌ شمالی‌ ، در معرض‌ نابودی‌ کامل‌ قرار دارند.

سبد خرید