خرچنگ‌

بیشتر مردم‌ فکر می‌کنند که‌ خرچنگ‌ها در دریا زندگی‌ می‌کنند؛ در حالی‌ که‌ بعضی‌ از انواع‌ آنها، در آب‌ شیرین‌ رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، و خرچنگهای‌ گرمسیری‌ نیز در خشکی‌ زندگی‌ می‌کنند.

خرچنگها از خانوادۀ‌  سخت‌ پوستان‌  هستند. این‌ جانوران‌ دارای‌ پوستی‌ سخت‌ و ضخیم‌ هستند که‌ بدن‌ نرم‌ آنها را می‌پوشاند. پاهای‌ بلند و عنکبوتی‌ شکل‌ آنان‌ امکان‌ راه‌ رفتن‌ در زیر آب‌، شنا کردن‌ و همچنین‌ سوراخ‌ کردن‌ زمین‌ را برایشان‌ فراهم‌ می‌آورند. یک‌ جفت‌ پایی‌ که‌ در جلو قرار دارد، گاز انبری‌ شکل‌ است‌ و برای‌ حمله‌ کردن‌ و گرفتن‌ طعمه‌ به‌ کار می‌رود. چشمان‌ خرچنگ‌ در قسمت‌ انتهای‌ ساقه‌هایی‌ کوچک‌ قرار گرفته‌اند و برای‌ حفاظت‌ از چشمها می‌تواند آنها را داخل‌ پوسته‌ پنهان‌ کند.

سبد خرید