جمهوری‌، آفریقای‌ مرکزی‌

این‌ کشور آفریقایی‌ دو برابر مجمع‌ الجزایر بریتانیا وسعت‌ دارد، ولی‌ جمعیت‌ آن‌ فقط‌ 3 میلیون‌ نفر است‌. کشور آفریقای‌ مرکزی‌، آب‌ و هوایی‌ گرم‌ دارد و در فصلهای‌ بارانی‌ تقریباً همه‌ روزه‌ در آن‌ باران‌ می‌بارد. در سایر فصلها، هوای‌ کشور گرم‌ و خشک‌ است‌. بیشتر مردم‌ فقیر هستند. بعضی‌ از آنها گله‌دار و بقیه‌ کشاورزانی‌ هستند که‌ پنبه‌، قهوه‌ و دانه‌های‌ خوراکی‌ کشت‌ می‌کنند.

سبد خرید