سیستم‌ دو دویی‌

در این‌ سیستم‌، فقط‌ از 2 عدد استفاده‌ می‌شود: صفر و یک‌. در سیستم‌ اعشاری‌ معمولی‌، از 10 عدد صفر تا 9 استفاده‌ می‌شود. شما با ضرب‌ کردن‌ یک‌ عدد در 10، یک‌ مرتبه‌ به‌ سمت‌ چپ‌ می‌آیید. برای‌ مثال‌، 2 ، 20 ، 200 الی‌ آخر. در دستگاه‌ دوتایی‌، زمانی‌ که‌ یک‌ مرتبه‌ به‌ سمت‌ چپ‌ بروید، در واقع‌ ارزش‌ آن‌ را در 2 ضرب‌ کرده‌اید. یک‌ ضرب‌ در خودش‌ یک‌ می‌شود. اگر آن‌ را یک‌ مرتبه‌ به‌ سمت‌ چپ‌ بیاورید، یک‌ در 2 ضرب‌ می‌شود. این‌ نتیجه‌ را به‌ شکل‌  ] 0 1 [  می‌نویسند. اگر آن‌ را یک‌ مرتبه‌ دیگر به‌ سمت‌ چپ‌ بیاورید، یک‌ ضرب‌ در 2 ضرب‌ در 2 می‌شود. این‌ نتیجه‌ را به‌ شکل‌  ] 100 [  می‌نویسند. در سیستم‌ دوتایی‌، عدد 93 این‌ گونه‌ نوشته‌ می‌شود: 1011101 ؛ یعنی‌ یک‌ یکی‌، 2 تایی‌ نداریم‌، یک‌ چهارتایی‌، یک‌ 8 تایی‌، یک‌ 16 تایی‌، 32 تایی‌ نداریم‌، و یک‌ 64 تایی‌، که‌ اگر همه‌ را با هم‌ جمع‌ کنیم‌، عدد 93 حاصل‌ می‌شود.

سبد خرید