سوسک‌

سوسکها، از انواع‌  حشرات‌  هستند. تاکنون‌ بیش‌ از 000/300 نوع‌ سوسک‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

برخی‌ از این‌ حشرات‌، به‌ کوچکی‌ سر سوزن‌ و برخی‌ دیگر بسیار بزرگ‌ هستند. سوسک‌ غول‌پیکر آفریقایی‌، بیش‌ از 10 سانتیمتر طول‌ و 100 گرم‌ وزن‌ دارد.

در زمانهای‌ ما قبل‌ تاریخ‌، همۀ‌ سوسکها دارای‌ دو جفت‌ بال‌ بودند، اما پس‌ از گذشت‌ میلیونها سال‌، جفت‌ جلویی‌ تغییر شکل‌ داد و به‌ صورت‌ پوششی‌ سخت‌ و محکم‌ برای‌ جفت‌ زیرین‌ درآمد. زمانی‌ همۀ‌ سوسکها قادر به‌ پرواز بودند، ولی‌ امروزه‌، بسیاری‌ از آنها روی‌ زمین‌ زندگی‌ می‌کنند.

این‌ حشرات‌، از درون‌ تخم‌ بیرون‌ می‌آیند و تشکیل‌  لارو  می‌دهند. سپس‌ لارو، به‌ نوچه‌ یا شفیره‌ تبدیل‌ می‌شود که‌ در مرحلۀ‌ بعد، سوسک‌ بالغ‌ از آن‌ بیرون‌ می‌آید.

بسیاری‌ از سوسکها و لاروهای‌ آنها زیان‌آور هستند. کرم‌ چوب‌، شپشک‌، سوسک‌ کلرادو و سوسک‌ کک‌ مانند، بیشترین‌ خسارت‌ را به‌ محصولات‌، درختان‌ و ساختمانها وارد می‌آورند.

برخی‌ از سوسکها، بسیار مفید هستند. کفشدوزکها، سوسکهای‌ کوچکی‌ هستند که‌ حشرات‌ مضری‌ مانند شته‌ها را می‌خورند. سوسک‌های‌ کثافت‌خوار و حفار، مواد زاید و جانوران‌ مرده‌ را می‌خورند و از بین‌ می‌برند.

سبد خرید