پردۀ‌ نگارین‌، “بایه‌”

پس‌ از آن‌ که‌  ویلیام‌ فاتح‌  در سال‌ 1066 انگلستان‌ را مورد تهاجم‌ قرار داد، یکی‌ از بستگانش‌ نقشهای‌ بافته‌ شدۀ‌ زیبایی‌ را روی‌ یک‌ پردۀ‌ دیوار کوب‌ بزرگ‌، نقاشی‌ کرد. مجموعۀ‌ این‌ تحریرها که‌ روی‌ پارچۀ‌  کتان‌  و به‌ یادبود آن‌ پیروزی‌ ترسیم‌ شده‌اند، به‌ “پردۀ‌ نگارین‌ بایه‌”، معروف‌ است‌. 72 تصویر رنگی‌ این‌ پردۀ‌ 70 متری‌، داستان‌ پیروزی‌ ویلیام‌ را نشان‌ می‌دهند. حروف‌ و کلمات‌ لاتین‌ روی‌ آن‌، ماجرای‌ تصویرها را شرح‌ می‌دهند.

سبد خرید