جنگها

برخی‌ از نبردها، نقش‌ مهمی‌ در تاریخ‌ جهان‌ داشته‌اند و برخی‌ دیگر، تنها برای‌ کشورهای‌ درگیر در آنها دارای‌ اهمیت‌ هستند. در صفحات‌ 72 و 73 چند نبرد نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ کشورهای‌ بسیاری‌ را درگیر جنگ‌ کرده‌اند.

از آغاز آفرینش‌ انسان‌، جنگ‌ نیز وجود داشته‌ است‌. بیش‌ از 3500 سال‌ پیش‌ در خاور میانه‌، اولین‌ ارتشهای‌ منظم‌ به‌ وجود آمدند. در دوران‌ باستان‌، دشمنان‌ از جنگجویان‌ کشورهای‌ مصر، آشور، یونان‌ و روم‌ وحشت‌ داشتند. در دوران‌ جدید، پیاده‌ نظام‌، قسمت‌ عمدۀ‌ ارتشها را تشکیل‌ داد. سربازانِ زره‌پوشِ گذشته‌، شوالیه‌هایی‌ بودند که‌ سوار بر اسب‌ توسط‌ زره‌های‌ آهنی‌ و چرمی‌، محافظت‌ می‌شدند.

اختراع‌ باروت‌ و  توپ‌ ، ویرانگری‌ جنگها را بیشتر کرد. چینی‌ها، تا قبل‌ از سال‌ 1000 میلادی‌ از موشکهای‌ باروتی‌ استفاده‌ می‌کردند. در اروپا نیز در سال‌ 1300 در میدانهای‌ جنگ‌ از توپخانه‌ استفاده‌ می‌شد. پس‌ از انقلاب‌ صنعتی‌ در سال‌ 1800، وسایل‌ جنگی‌، مکانیزه‌ شدند. نبرد میان‌ ماشینهای‌ جنگی‌ و جنگ‌ افزارهای‌ امروزی‌ مانند موشک‌، هواپیما و تانک‌، صحنه‌های‌ نبرد را بسیار وحشتناکتر از گذشته‌ کرده‌ است‌؛ حال‌ آنکه‌ در گذشته‌ تمام‌ جنگها به‌ شکل‌ تن‌ به‌ تن‌ انجام‌ می‌گرفت‌.

جنگها، در زمین‌، هوا و دریا انجام‌ می‌گیرند. موفقترین‌ فرماندۀ‌ نظامی‌، همیشه‌ کسی‌ نیست‌ که‌ بیشترین‌ نیرو را رهبری‌ کند. بسیاری‌ از پیروزیهای‌ بزرگ‌ تاریخ‌، توسط‌ نیروهای‌ اندکی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ هیچ‌ امیدی‌ به‌ پیروزی‌ نداشته‌اند. بعضی‌ از جنگها، مسیر تاریخ‌ و سرنوشت‌ ملتها را دگرگون‌ ساخته‌اند.

سبد خرید