بیس‌بال‌

بیس‌بال‌، ورزشی‌ ملی‌ مردم‌ آمریکاست‌. این‌ ورزش‌، در سال‌ 1845 با تأسیس‌ یک‌ باشگاه‌ ورزشی‌ در نیویورک‌. توسط‌ الکساندر کارت‌ رایت‌ آغاز گردید. بر اساس‌ قوانین‌ کارت‌ رایت‌، بازی‌ 9 مرحله‌ دارد. هر تیم‌ از 9 بازیکن‌ تشکیل‌ می‌شود و در قسمت‌ لوزی‌ شکل‌ زمین‌، چهار منطقه‌ با فاصلۀ‌ 4/27 متر از یکدیگر قرار دارد.

در این‌ بازی‌، هر بازیکن‌ ضربه‌ زننده‌ سعی‌ دارد که‌ بدون‌ خطا تمام‌ منطقه‌ها را دور بزند و یک‌ امتیاز به‌ دست‌ آورد. یک‌ تیم‌ آن‌قدر توپ‌ را می‌زند تا سه‌ تن‌ از یارانش‌ اخراج‌ شوند. اگر ضربه‌ زننده‌، در حال‌ چرخش‌ نباشد و یا داور اعلام‌ کند که‌ توپ‌ پرتاب‌ شده‌، از منطقۀ‌ میان‌ زانو و بازوی‌ ضربه‌ زننده‌ عبور نکرده‌، توپ‌ دوباره‌ پرتاب‌ می‌شود. اگر توپ‌ پرتاب‌ شده‌، با موفقیت‌ از محوطۀ‌ پرتاب‌ عبور کند، یک‌ امتیاز محسوب‌ می‌شود و اگر بازیکن‌ ضربه‌ زننده‌ نتواند توپ‌ را بزند یا به‌ طریقۀ‌ خطا آن‌ را بزند، خطا محسوب‌ می‌شود. سه‌ خطا موجب‌ اخراج‌ وی‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ رقیب‌، قبل‌ از رسیدن‌ بازیکن‌ ضربه‌ زنندۀ‌ تیم‌ مقابل‌ به‌ یکی‌ از گوشه‌های‌ لوزی‌، توپ‌ را به‌ آنجا برساند، آن‌ بازیکن‌ نیز بیرون‌ می‌رود.

سبد خرید