پوست‌ درخت‌

لایۀ‌ خارجی‌  چوب‌  روی‌ تنه‌ و شاخه‌های‌  درخت‌ ، پوست‌ نامیده‌ می‌شود پوست‌ درخت‌، چوب‌ مرده‌ است‌. این‌ لایه‌، محکم‌ و در برابر آب‌، نفوذ ناپذیر است‌ و درست‌ همانند لایۀ‌ خارجی‌ پوستِ بدن‌، عمل‌ حفاظت‌ از بخشهای‌ زیرین‌ را به‌ عهده‌ دارد.

همان‌ طور که‌ درخت‌ رشد می‌کند، لایه‌ها یا حلقه‌های‌ چوبی‌ جدیدی‌ ساخته‌ می‌شود و بر ضخامت‌ آن‌ افزوده‌ می‌گردد. هنگامی‌ که‌ یک‌ حلقۀ‌ جدید در داخل‌ درخت‌ ساخته‌ شد، بر پوست‌ مردۀ‌ قبلی‌ فشار وارد می‌کند و سبب‌ ایجاد شکاف‌ و کنده‌ شدن‌ پوست‌ درخت‌ می‌گردد.

مفیدترین‌ پوست‌ درخت‌، احتمالاً  “چوب‌ پنبه‌”  است‌ که‌ از درختان‌ بلوط‌ به‌ دست‌ می‌آید. چوب‌ پنبه‌، با دقت‌ از درخت‌ کنده‌ می‌شود و در کارهای‌ مختلفی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. انواع‌ دیگر پوست‌ درخت‌ برای‌ دباغی‌ و رنگرزی‌ به‌ کار می‌رود.

سبد خرید