باندیکوت‌

باندیکوت‌ها مانند کانگوروها، به‌ گروه‌  کیسه‌ داران‌  تعلق‌ دارند. این‌ حیوانات‌، کیسه‌هایی‌ دارند که‌ نوزاد خود را در آن‌ حمل‌ می‌کنند. کیسۀ‌ باندیکوت‌ در عقب‌ بدنش‌ باز می‌شود.

باندیکوت‌ها دارای‌ پوستی‌ خاکستری‌ ـ قهوه‌ای‌ رنگ‌ بوده‌ و از نظر اندازه‌ و شکل‌ ظاهری‌، به‌ موشها شباهت‌ دارند، ولی‌ برخی‌ از آنها از موش‌ بزرگتر هستند. آنها در سوراخهای‌ زیر زمینی‌ لانه‌ می‌سازند و از حشره‌ها، کرم‌ها و ریشۀ‌ درختان‌ تغذیه‌ می‌کنند. باندیکوت‌ها در استرالیا و گینۀ‌نو زندگی‌ می‌کنند.

 

سبد خرید