تعادل‌ ـ ترازو

چنانچه‌ بتوانید مرکز ثقل‌ بدنتان‌ را به‌ طور مستقیم‌ روی‌ یک‌ میلۀ‌ محکم‌ و باریک‌، حفظ‌ کنید، در واقع‌ تعادلتان‌ را حفظ‌ کرده‌اید. در چنین‌ صورتی‌، جاذبۀ‌ زمین‌، شما را از دو سوی‌ آن‌ میله‌ به‌ یک‌ اندازه‌ به‌ سوی‌ زمین‌ خواهد کشید؛ در نتیجه‌ شما سقوط‌ نخواهید کرد. اگر مدادی‌ را روی‌ مداد دیگری‌ به‌ گونه‌ای‌ قرار دهید که‌ وزن‌ آن‌ در دو سوی‌ مداد زیر، به‌ صورت‌ برابر تقسیم‌ شود، تعادل‌ برقرار خواهد شد.

ترازو نیز وسیله‌ای‌ است‌ که‌ اساس‌ کار آن‌ را تعادل‌ تشکیل‌ می‌دهد. ترازوی‌ شاهین‌دار دارای‌ میله‌ای‌ در وسط‌ و دو کفۀ‌ توخالی‌ در دو سوی‌ آن‌ است‌. در یک‌ کفه‌، اشیای‌ مورد توزین‌ و در کفۀ‌ دیگر سنگهای‌ استاندارد ترازو قرار داده‌ می‌شوند؛ هنگامی‌ که‌ شاهین‌های‌ دو کفه‌ کاملاً مقابل‌ هم‌ قرار گرفتند، عمل‌ توزین‌ پایان‌ یافته‌ است‌.

سبد خرید