بحرین‌

بحرین‌، کشور کوچک‌ و مستقلی‌ است‌ که‌ از 33 جزیره‌ در خلیج‌ فارس‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. از سال‌ 1820 تا سال‌ 1971، تحت‌ حمایت‌ انگلستان‌ قرار داشت‌. بیشتر مردم‌ آن‌ در صنعت‌ نفت‌ ـ ثروت‌ اصلی‌ کشور ـ مشغول‌ به‌ کار هستند.

سبد خرید