بیکن‌، راجر  (1294 – 1214 م‌.)

راجر بیکن‌، یکی‌ از دانشمندان‌ مشهور  قرون‌ وسطی‌’  بود. وی‌ در انگلستان‌ متولد شد، اما مدت‌ زیادی‌ نیز در پاریس‌ زندگی‌ کرد و در آنجا به‌ مطالعات‌ خود ادامه‌ داد. بیکن‌، تصور می‌کرد اگر انسان‌ خودش‌ ببیند و تجربه‌ کند، بهتر از آن‌ است‌ که‌ حرفهای‌ مردم‌ را باور کند. او همیشه‌ در حال‌ تجربه‌ و آزمایش‌ بود.

مطالعات‌ علمی‌ بیکن‌، موفقیتهای‌ بزرگی‌ را در پی‌ داشت‌. او  ذره‌بین‌  را اختراع‌ کرد و چگونگی‌ کاربرد آن‌ در میکروسکوپ‌ و تلسکوپ‌ را شرح‌ داد.

سبد خرید