جوّ (آتمسفر)

جوّ پوششی‌ از هوا و رطوبت‌ است‌ که‌ دور تا دور کرۀ‌ زمین‌ را فرا گرفته‌ است‌. این‌ پوشش‌ به‌ چهار لایه‌ تقسیم‌ می‌شود. پایینترین‌ لایه‌ دارای‌ هوایی‌ متراکم‌ است‌ و «تروپوسفر» نام‌ دارد. این‌ لایه‌ 18 کیلومتر از سطح‌ دریا بالاتر است‌. بالاتر از آن‌، لایۀ‌ «استراتوسفر» (تا 80 کیلومتر) قرار گرفته‌ است‌ که‌ هواپیماهای‌ جت‌، اغلب‌ در آن‌ پرواز می‌کنند. سومین‌ لایۀ‌ جوّ، «یونوسفر» (تا 500 کیلومتر) نام‌ دارد؛ و لایۀ‌ چهارم‌، «اگزوسفر» است‌ که‌ لایۀ‌ بیرونی‌ آتمسفر و آغاز فضای‌ بی‌انتهاست‌.

سبد خرید