اطلس‌، اقیانوس‌

اقیانوس‌  اطلس‌، پس‌ از اقیانوس‌ آرام‌، بزرگترین‌ اقیانوس‌ جهان‌ است‌. این‌ اقیانوس‌ در میان‌ قاره‌های‌ اروپا و آفریقا در شرق‌، و قارۀ‌ آمریکا در غرب‌، قرار گرفته‌ و میانگین‌ عمق‌ آن‌ بیش‌ از 1800 متر است‌. چند جریان‌ دریایی‌ مشهور وجود دارند که‌ مهمترین‌ آنها گلف‌ استریم‌ است‌ این‌ جریان‌، آبهای‌ گرم‌ را به‌ سوی‌ سواحل‌ اروپا منتقل‌ می‌کند. به‌ همین‌ دلیل‌، قارۀ‌ اروپا، در ماههای‌ سرد زمستان‌ به‌ طور نسبی‌ گرم‌ است‌.

سبد خرید