طالع‌بینی‌

طالع‌بینی‌ هنر پیشگویی‌ آینده‌، از طریق‌ مشاهدۀ‌ حرکات‌ خورشید، ماه‌، سیارات‌ و ستارگان‌ است‌. گذشتگان‌ اعتقاد داشتند که‌ مردم‌ و کارهایشان‌ تحت‌ تأثیر اجرام‌ آسمانی‌ قرار دارند. این‌ موضوع‌ سبب‌ شد که‌ کار طالع‌بینان‌ رونق‌ پیدا کند؛ مردان‌ و زنانی‌ که‌ ادعا می‌کردند قادرند آینده‌ را در آسمان‌ بخوانند. در طول‌ تاریخ‌، پادشاهان‌، فرماندهان‌ و سایر حاکمان‌ قدرتمند به‌ نصایح‌ این‌ افراد گوش‌ فرا داده‌اند. امروزه‌ برخی‌ از مردم‌، هنوز از پیشگوییهای‌ این‌ طالع‌بینان‌ پیروی‌ می‌کنند.

 

سبد خرید