آرتور شاه‌

شاه‌ آرتور، یکی‌ از پادشاهان‌ افسانه‌ای‌ انگلستان‌ در سال‌ 500 قبل‌ از میلاد بود. به‌ نظر می‌رسد که‌ قلمرو حکومت‌ وی‌ غرب‌ انگلستان‌ بوده‌ است‌. در مورد دربار وی‌ و شوالیه‌های‌ طرفدارش‌، داستانهای‌ بسیاری‌ گفته‌ شده‌ است‌. این‌ داستانها، اولین‌ بار توسط‌ “سرتوماس‌ ملودی‌” در قرن‌ پانزدهم‌ گردآوری‌ شد.

 

سبد خرید