سرخرگ‌

سرخرگ‌، رگی‌ است‌ که‌ خون‌ را از  قلب‌  به‌ همۀ‌ اندامهای‌ بدن‌ می‌رساند. اما سیاهرگ‌، خون‌ مصرف‌ شده‌ را از اندامهای‌ بدن‌، به‌ قلب‌ باز می‌گرداند. سرخرگ‌ دارای‌ دیواره‌ای‌ ضخیم‌ و ارتجاعی‌ است‌. بزرگترین‌ سرخرگ‌،  آئورت‌  نام‌ دارد که‌ مستقیماً به‌ قلب‌ وصل‌ شده‌ است‌. واژه‌ انگلیسی‌ سرخرگ‌ (Artery)  در زبان‌ یونانی‌ به‌ معنی‌ “حامل‌ هوا” است‌. چون‌ درون‌ سرخرگ‌ شخص‌ مرده‌، هیچ‌ خونی‌ وجود ندارد یا مقدار آن‌ بسیار کم‌ است‌، هنگامی‌ که‌ پزشکان‌ یونان‌ باستان‌ کالبد شکافی‌ می‌کردند، فکر می‌کردند که‌ کار سرخرگها حملِ هوا و رساندن‌ آن‌ به‌ نقاط‌ مختلف‌ بدن‌ است‌.

 

سبد خرید