آرمادیلو

آرمادیلو حیوان‌ عجیبی‌ است‌ که‌ در آمریکای‌ مرکزی‌ و جنوبی‌ زندگی‌ می‌کند. قسمت‌ پشت‌ آرمادیلو از سپری‌ استخوانی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. بعضی‌ از آنها هنگام‌ حملۀ‌ دشمن‌، خود را به‌ شکل‌ گلوله‌ درمی‌آورند تا از خود دفاع‌ کنند. آرمادیلو پنجه‌هایی‌ بسیار قوی‌ دارد که‌ به‌ کمک‌ آنها زمین‌ را حفر یا آشیانۀ‌ بعضی‌ از حیوانات‌ را ویران‌ می‌کند تا غذا پیدا کند. تاکنون‌، ده‌ نوع‌ آرمادیلو شناخته‌ شده‌اند که‌ بزرگترین‌ آنها 2/1 متر طول‌ دارد.

سبد خرید