ارشمیدس‌  (212 – 282 قبل‌ از میلاد)

ارشمیدس‌ یکی‌ از  دانشمندان‌  مشهور یونانی‌ بود که‌ در سیسیل‌ ایتالیا زندگی‌ می‌کرد. یکی‌ از کشفیات‌ وی‌، “اصل‌ ارشمیدس‌” بود که‌ می‌گوید: هرگاه‌ ما جسمی‌ را وزن‌ کنیم‌ و سپس‌ آن‌ را درون‌ آب‌ فرو ببریم‌، به‌ اندازۀ‌ وزن‌ آبی‌ که‌ از ظرف‌ بیرون‌ می‌ریزد، از وزن‌ آن‌ کاسته‌ می‌شود. به‌ نظر می‌رسد که‌ وی‌ این‌ اصل‌ را زمانی‌ کشف‌ کرد که‌ وارد خزینۀ‌ حمامی‌ شد و آب‌ درون‌ آن‌ بیرون‌ ریخت‌.

سبد خرید