حواریون‌

حواریون‌ به‌ دوازده‌ نفر از پیروان‌ حضرت‌  عیسی‌  (ع‌) گفته‌ می‌شد که‌ برای‌ گسترش‌ پیامهای‌ الهی‌ وی‌ در سراسر جهان‌، انتخاب‌ شده‌ بودند. حضرت‌ عیسی‌(ع‌) می‌دانست‌ که‌ وقت‌ زیادی‌ روی‌ کرۀ‌ زمین‌ ندارد؛ به‌ همین‌ دلیل‌ مفهوم‌ و معنی‌ پیامهای‌ خود را به‌ طور دقیق‌ و فشرده‌ برای‌ حواریون‌ روشن‌ ساخت‌. یکی‌ از آنها به‌ نام‌ ژوداس‌ اسخریوحی‌، عیسی‌ (ع‌) را به‌ دشمنانش‌ معرفی‌ کرد. بعدها ژوداس‌ خود را کشت‌. حواریون‌ دیگر به‌ همراه‌ پیروانی‌ همچون‌ سنت‌ پاول‌، به‌ ترویج‌ دین‌ حضرت‌ عیسی‌ (ع‌) ادامه‌ دادند.  مسیحیت‌ ، به‌ تدریج‌ در سراسر امپراتوری‌ روم‌ و در نتیجه‌ بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌، گسترش‌ یافت‌.

انجیل‌، دربارۀ‌ حواریون‌ چندان‌ اطلاعی‌ در اختیار ما نمی‌گذارد، اما ما می‌دانیم‌ که‌ برخی‌ از آنها افرادی‌ ساده‌ و تحصیل‌ نکرده‌ بودند.

سبد خرید