آپارتاید

کلمۀ‌ “آپارتاید” توسط‌ حاکمان‌ سفیدپوست‌ آفریقای‌ جنوبی‌ به‌ کاربرده‌ می‌شد، تا خط‌ مشی‌ خود مبنی‌ بر توسعه‌ و پیشرفت‌ جداگانه‌ سفیدپوستان‌ و سیاهپوستان‌ آفریقای‌ جنوبی‌ را تشریح‌ کنند. این‌ لغت‌ در زبان‌ آفریقایی‌ به‌ معنی‌ “جدایی‌” است‌.  ] دولت‌ آفریقای‌ جنوبی‌ ادعا می‌کرد که‌ آپارتاید به‌ غیر سفیدپوستان‌ کمک‌ می‌کند تا به‌ وضع‌ خود بهتر رسیدگی‌ کنند، اما بیشتر مردم‌ چنین‌ سخنانی‌ را باور نداشتند؛ زیرا ثروت‌ و قدرت‌ در دست‌ سفیدپوستان‌ بود. [

دولت‌، از ابتدای‌ دهۀ‌ 1940، “آپارتاید” را به‌ عنوان‌ قانون‌ رسمی‌ اعلام‌ کرد، اما در سال‌ 1991 میلادی‌، قسمت‌ عمدۀ‌ این‌ قانون‌ لغو شد. در سال‌ 1994 ، نلسون‌ ماندلا از حزب‌ کنگره‌ ملی‌ آفریقا  ] رهبر سیاهپوستان‌ که‌ پس‌ از 37 سال‌ اسارت‌ از زندان‌ آزاد شده‌ بود [  طی‌ یک‌ انتخابات‌ آزاد به‌ ریاست‌ جمهوری‌ برگزیده‌ شد.  ] جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از انتخاب‌ وی‌ و سرنگونی‌ آپارتاید، روابط‌ سیاسی‌ خود با آفریقای‌ جنوبی‌ را که‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ قطع‌ کرده‌ بود، مجدداً از سر گرفت‌. [

سبد خرید