ملکۀ‌، آن‌

ملکۀ‌ آن‌، در سال‌ 1702 ، پس‌ از برادر شوهر خود ـ ویلیام‌ سوم‌ ـ بر تخت‌ سلطنت‌ بریتانیا و ایرلند نشست‌. وی‌ دختر جیمز دوم‌ و همچنین‌ آخرین‌ ملکۀ‌ خاندان‌ استوارت‌ بود. آن‌، در سال‌ 1707 و در زمان‌ اتحاد انگلستان‌ و اسکاتلند، ملکۀ‌ آنجا بود.

سبد خرید