جانوران‌

به‌ غیر از گیاهان‌، به‌ همۀ‌ موجودات‌ زنده‌ جانور یا حیوان‌ گفته‌ می‌شود. همه‌ ساله‌ صدها نوع‌ جانور جدید شناخته‌ می‌شوند. هیچ‌ کس‌ از تعداد دقیق‌ انواع‌ جانوران‌ روی‌ زمین‌، آگاه‌ نیست‌. بزرگترین‌ تفاوت‌ جانوران‌ و گیاهان‌ در روش‌ به‌ دست‌ آوردن‌ غذاست‌. جانوران‌ از گیاهان‌ و سایر جانوران‌ تغذیه‌ می‌کنند. گیاهان‌ غذای‌ خود را با استفاده‌ از موادی‌ که‌ از راه‌ ریشه‌ و برگها به‌ دست‌ می‌آورند، می‌سازند. جانوران‌ بر خلاف‌ گیاهان‌ قادر به‌ جابجایی‌ هستند.

موجودات‌ تک‌ سلولی‌ مانند آمیب‌ به‌ وسیلۀ‌ دو تا شدن‌ تکثیر می‌شوند. تولید مثل‌ بیشتر جانوران‌ از راه‌ تخمگذاری‌ انجام‌ می‌شود. موجودات‌ دریایی‌ مانند ماهیها، میلیونها تخم‌ می‌گذارند، اما فقط‌ تعداد کمی‌ از نوزادان‌ از تخم‌ بیرون‌ می‌آیند و از میان‌ آنها نیز تعداد کمتری‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند. برخی‌ از جانوران‌ مانند فیل‌، نطفۀ‌ بارور شده‌ را درون‌ بدن‌ خود پرورش‌ می‌دهند. مادر این‌ جانوران‌، ماهها و سالها کودک‌ خود را تغذیه‌ و از وی‌ مراقبت‌ می‌کند.

سبد خرید