آنگلوساکسون‌

گروهی‌ از قبایل‌ آلمانی‌ که‌ در سالهای‌ 400 تا 500 میلادی‌ در انگلستان‌ امروزی‌ ساکن‌ شدند، “آنگلوساکسون‌” نامیده‌ می‌شدند. این‌ قبایل‌ انگِل‌ها، ژوت‌ها و ساکسون‌ها بودند. آنها ساکنان‌ اصلی‌ انگستان‌ را به‌ سمت‌ وِلز و کورن‌وال‌ بیرون‌ راندند. تا سدۀ‌ 700 میلادی‌، انگلوساکون‌ها دارای‌ هفت‌ قلمرو به‌ نامهای‌ وِسیکس‌  (Wessex)  ، ساسیکس‌  (Sussex)  ، کنت‌  (Kent)  ، اِسیکس‌  (Essex)  ، انگلیای‌ شرقی‌  (East Anglia)  ، مرشیا  (Mercia)  و نورث‌ اِمبریا (Northumbria)  شده‌ بودند.

سبد خرید