زاویه‌

زاویه‌، از برخورد دو خط‌ مستقیم‌ تشکیل‌ می‌شود. واحد اندازه‌گیری‌ زاویه‌ “درجه‌” است‌. زاویه‌ای‌ که‌ گوشۀ‌ یک‌ مربع‌ را به‌ وجود می‌آورد، راست‌ (قائمه‌) نامیده‌ می‌شود و 90 درجه‌ است‌. زاویۀ‌ کمتر از 90 درجه‌ را تند (حاده‌) و زاویۀ‌ بین‌ 90 الی‌ 180 درجه‌ را باز (منفرجه‌) می‌گویند.

زاویه‌، از برخورد دو خط‌ مستقیم‌ تشکیل‌ می‌شود. واحد اندازه‌گیری‌ زاویه‌ “درجه‌” است‌. زاویه‌ای‌ که‌ گوشۀ‌ یک‌ مربع‌ را به‌ وجود می‌آورد، راست‌ (قائمه‌) نامیده‌ می‌شود و 90 درجه‌ است‌. زاویۀ‌ کمتر از 90 درجه‌ را تند (حاده‌) و زاویۀ‌ بین‌ 90 الی‌ 180 درجه‌ را باز (منفرجه‌) می‌گویند.

سبد خرید