سرخپوستان‌ آمریکا

سرخپوستان‌، مردم‌ بومی‌ آمریکا و اولین‌ ساکنان‌ آنجا هستند.

چنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ سرخپوستان‌ در حدود 20000 سال‌ قبل‌، از آسیا وارد آمریکای‌ شمالی‌ شده‌اند. آنها به‌ تدریج‌ طی‌ قرنها در آمریکای‌ شمالی‌، مرکزی‌ و جنوبی‌ پراکنده‌ شدند و به‌ مرور زمان‌، براساس‌ نیاز و شرایط‌ محیط‌ زیست‌ اطراف‌، روشهای‌ گوناگونی‌ را برای‌ زندگی‌ انتخاب‌ کردند.

وقتی‌ که‌ اروپاییان‌، در آمریکای‌ شمالی‌ ساکن‌ شدند، درگیری‌ میان‌ آنان‌ و سرخپوستان‌ آغاز شد؛ زیرا اروپاییان‌، شکارگاههای‌ سرخپوستان‌ را مورد حمله‌ و غارت‌ قرار می‌دادند. در این‌ درگیریها سرخپوستان‌ بسیاری‌ کشته‌ یا مجبور به‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ غرب‌ شدند. تا اواخر قرن‌ نوزدهم‌، تقریباً همۀ‌ قبایل‌ سرخپوست‌ توسط‌ دولت‌ آمریکا به‌ اردوگاههای‌ مخصوص‌ فرستاده‌ شده‌ بودند. امروزه‌، سرخپوستان‌ تلاش‌ می‌کنند تا حقوق‌ و مزایایی‌، برابر با سایر شهروندان‌ آمریکایی‌ برای‌ خود به‌ دست‌ آورند.

سبد خرید