جبر

جبر، شاخه‌ای‌ از ریاضیات‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ جای‌ اعداد از حروف‌ استفاده‌ می‌شود. هر حرف‌ می‌تواند در جایی‌ بیانگر عددی‌ خاص‌ باشد، و در جایی‌ دیگر عددی‌ کاملاً متفاوت‌ را نمایش‌ دهد. در جبر برای‌ نشان‌ دادن‌ ارتباط‌ بین‌ اعداد از نشانه‌ها و علامتها نیز استفاده‌ می‌شود.

یک‌  معادلۀ‌  جبری‌، عبارتی‌ است‌ که‌ در آن‌، هر دو طرف‌ علامت‌ تساوی‌ (=)، با هم‌ برابرند (برای‌ مثال‌ 9 = 3 + x ). حل‌ یک‌ معادله‌، یعنی‌ یافتن‌ عددی‌ که‌ در این‌ عبارت‌، صدق‌ کند. برای‌ حل‌ معادله‌ای‌ از این‌ نوع‌، 3 را از 9 کم‌ می‌کنیم‌ تا عدد 6 به‌ دست‌ آید (6 =  x ).

سبد خرید