کیمیاگری‌

در  قرون‌ وسطی‌ ، علم‌ شیمی‌ کیمیاگری‌ نامیده‌ می‌شد و ترکیب‌ شگفت‌انگیزی‌ از جادو، علم‌ و دین‌ بود. کسانی‌ که‌ با این‌ علم‌ سر و کار داشتند، در فکر تولید ماده‌ای‌ سحرآمیز به‌ نام‌ کیمیا بودند. به‌ عقیدۀ‌ آنان‌ این‌ ماده‌ قادر بود که‌ فلزات‌ ارزان‌ مانند سرب‌ را به‌ طلا تبدیل‌ کند، مردم‌ را جوان‌ نگه‌ دارد و بیماریها را درمان‌ کند. مسلم‌ است‌ که‌ آنها موفق‌ به‌ یافتن‌ کیمیا نشدند، ولی‌ در تحقیقات‌ خود، نکته‌های‌ زیادی‌ دربارۀ‌ علم‌ شیمی‌ آموختند و وسایلی‌ اختراع‌ کردند که‌ هنوز هم‌ توسط‌ شیمیدانها به‌ کار می‌روند.

سبد خرید