هواپیما

تا چند هزار سال‌، مردم‌ در این‌ فکر بودند که‌ بتوانند پرواز کنند. داستانها و افسانه‌های‌ زیادی‌ دربارۀ‌ انسانهای‌ استثنایی‌ که‌ قادر به‌ پرواز بودند وجود دارند، اما واقعاً هیچ‌ کس‌ نتوانست‌ پرواز کند. سرانجام‌ در تاریخ‌ هفدهم‌ دسامبر سال‌ 1903 میلادی‌، برادران‌ رایت‌ اولین‌ پرواز موفق‌ خود را انجام‌ دادند. 70 سال‌ بعد، هواپیمای‌  کنکورد  آسمان‌ اقیانوس‌ اطلس‌ را در مدت‌ 3 ساعت‌ پیمود (به‌ صفحات‌ 18 و 19 مراجعه‌ شود.)

سبد خرید