حسابداری‌

عمل‌ ثبت‌ پول‌ و کالاهای‌ وارد یا خارج‌ شده‌، در یک‌ دادوستد را «حسابداری‌» می‌گویند. عمل‌ نگهداری‌ این‌ اسناد و مدارک‌، “دفترداری‌”. خوانده‌ می‌شود.  حسابدار  کسی‌ است‌ که‌ حساب‌ دادوستد، بدهی‌ و طلب‌ اداره‌ یا بنگاهی‌ را در دفتر، ثبت‌ می‌کند. او باید بداند که‌ چه‌ مقدار پول‌ توسط‌ بدهکاران‌ باید پرداخت‌ شود و اداره‌های‌ دیگر نیز چه‌ مقدار پول‌ از آنان‌ طلبکارند (بستانکاران‌).

امروز، عمل‌ ثبت‌ و ضبط‌ حسابها و امور وابسته‌ به‌ حسابداری‌، بیشتر با کامپیوتر انجام‌ می‌شود؛ البته‌ افرادی‌ باید اطلاعات‌ اولیۀ‌ مورد نیاز را به‌ کامپیوتر بدهند.

سبد خرید