اختصار

اختصار، شکل‌ خلاصه‌ شدۀ‌ یک‌ کلمه‌ یا گروهی‌ از کلمه‌هاست‌. ما کلمه‌ها و عبارتها را کوتاه‌ می‌کنیم‌ تا فضای‌ کمتری‌ را در صفحه‌ اشغال‌ کنند. برای‌ این‌ کار، گاهی‌ وقتها اولین‌ و آخرین‌ حرف‌ یک‌ کلمه‌ نوشته‌ می‌شوند. مثل‌  St  به‌ جای‌  “Saint”  (مقدس‌) یا  Dr  به‌ جای‌  “doctor”  (دکتر). گاهی‌ وقتها نیز فقط‌ چند حرف‌ اول‌ یک‌ کلمه‌ آورده‌ می‌شوند. مانند:  “Sept”  به‌ جای‌  September  (سپتامبر). در پایان‌ این‌ گونه‌ اختصارات‌، نقطه‌ای‌ قرار می‌گیرد که‌ نشان‌ دهندۀ‌ شکل‌ کوتاه‌ شدۀ‌ یک‌ کلمه‌ است‌.

سبد خرید