چُرتکه‌

چُرتکه‌، ماشین‌ حساب‌ ساده‌ای‌ است‌ که‌ اولین‌ بار توسط‌ یونانیان‌ و رومیان‌

باستان‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. این‌ وسیله‌ از چند ردیف‌ سیم‌ که‌ از وسط‌ تعدادی‌ مُهره‌ عبور کرده‌اند، تشکیل‌ شده‌ است‌. مُهره‌های‌ ردیف‌ اول‌ به‌ عنوان‌ یکان‌، مهره‌های‌ ردیف‌ دوم‌ به‌ عنوان‌ دهگان‌، و مهره‌های‌ ردیف‌ سوم‌ به‌عنوان‌ صدگان‌ محاسبه‌ می‌شوند. ردیف‌های‌ بعد، مرتبه‌های‌ بالاتر را به‌ وجود می‌آورند. چُرتکه‌ هنوز هم‌ در بعضی‌ از کشورهای‌ مشرق‌ زمین‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. رومیان‌ گاهی‌ از سنگ‌ برای‌ محاسبه‌ استفاده‌ می‌کردند و این‌ روش‌ را  “Calculi”  می‌نامیدند. واژۀ‌ کنونی‌  “Calculator”  به‌ معنی‌ «ماشین‌ حساب‌» نیز از این‌ کلمه‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

یک‌ متر است‌

سبد خرید