آلفرد کبیر 

آلفرد کبیر مردی‌ با تجربه‌ و فرمانروایی‌ مقتدر بود که‌ مانع‌ تصرف‌ انگلستان‌ به‌دست‌ دانمارکیها شد. او برای‌ دفاع‌ از قلمرو خود، وِسیکس‌، نیروی‌ زمینی‌ و دریایی‌ تشکیل‌ داد و در سال‌ 896 ، مهاجمان‌ دانمارکی‌ را بیرون‌ راند. آلفرد، در زمان‌ صلح‌، برای‌ بالا بردن‌ سطح‌ آموزش‌ مردم‌ و اجرای‌ عدالت‌، تلاشهای‌ بسیاری‌ انجام‌ داد. در اثر هدایت‌ وی‌، گاه‌ شمار انگلوساکسون‌، پدید آمد. از این‌ طریق‌، وقایع‌ سالانه‌ ثبت‌ می‌شد و بیشتر اطلاعاتی‌ که‌ از دوران‌ “آلفرد شاه‌” داریم‌، از همین‌ طریق‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌.

سبد خرید