5- چطور خرگوش شام فیل را دزدید؟

مجموعه‌ی قصه‌های صوتی کتاب 365 قصه شب از حیوانات

قصه‌ی شماره 5، صفحه‌ی 8، قصه‌ی :

سبد خرید