یک روز طوفانی

در جنگلی بزرگ جنگلبان پیری با همسرش زندگی می کرد یک روز که جنگلبان از کلبه بیرون آمد دید که باد شدیدی در حال وزیدن است. او که از وزش شدید باد حیرت زده شده بود رفت تا ببیند درِ انبار آذوقه هاشان باز است یا بسته، در همان موقع بود که …

 

گوینده: مریم نشیبا
نویسنده: علیرضا مجیدی


منبع: ایران صدا

سبد خرید