قصۀ پینگی!

کتاب ۳۶۵ قصه قبل از خواب

از انتشارات پیام بهاران

دی ماه، قصۀ12، صفحۀ151

سبد خرید