غول‌های بینی‌دراز

پس اندیشی موضوعیست که در افسانه های ایران بسیار دیده میشود.

تقلید از یک راه برای رسیدن به سعادت و در عین حال رسیدن به شقاوت.

این افسانه از ژاپن است ولی به همین موضوع پس‌اندیشی

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید