دانا و نادان

روایت های متعددی از این نوع قصه تا کنون ضبط شده است که اتفاقات و اسامی متعدد است:

دانا و نادان یا خیر و شر یا ابوالخیر و ابوالشر و … ولی ساختار یکی است.

دانا به خوشبختی و نادان به بدبختی می رسد و وقتی موفقیت دانا را می بیند تصمیم به انجام آن کارها می گیرد و در نهایت به موفقیت نمیرسد چون “”پس اندیشی”” کرده که “”پس اندیشی”” در اسطوره های ایرانی خویی اهریمنانه است.

متن روایت دیگر این افسانه را میتوانید در کتاب آقای علی اشرف درویشیان بخوانید.

گوینده: پگاه رضوی

 


منبع: کانال تلگرام قصۀ شب، خانم پگاه رضوی

سبد خرید