جوجه طلایی

“کی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود جوجه طلایی زبر و زرنگ، زرد و قشنگ، سرش را از تخم بیرون آورد و صدا زد: جیک جیک جیکو… هیچکس در دور و بر او نبود جوجه طلایی از توی تخم بیرون پرید و راه افتاد و رفت به طرف حیاط بزرگی که توی آن یک تخته سنگ بزرگ بودو شروع کرد به آواز خواندن
جوجه طلایی ام من
جیک می کنم جیک جیکو
رفته کجا مادرم ؟
من می روم پیش او
آن وقت برای پیدا کردن مادرش به راه افتاد.”

 

گوینده: آزاده آل ایوب
نویسنده: اسدالله شعبانی


منبع: ایران صدا

سبد خرید